VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA


     Krajský školský úrad v Žiline Vám ponúka možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských  zariadeniach v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Žiline (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).

    KŠÚ v Žiline bezplatne zverejní oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov o túto službu, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.

    V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu ksuza@ksuza.sk.  KŠÚ v Žiline bude ponuky priebežne aktualizovať podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí troch mesiacov odstránené, pokiaľ nás nepožiadate o predĺženie doby jeho zverejnenia.
 

 

Výberové konania

22.01.2013

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča v celkovom pracovnom úväzku 0,1 [pdf, 160 kb]

08.01.2013

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky na obsadenie funkcie Základnej školy v Bystričke[pdf, 160 kb]

20.12.2012

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Dúbrava 464
160
[pdf, 160 kb]

18.12.2012

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Východná[pdf, 150 kb]

11.12.2012

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Pribiši [pdf, 150 kb]

07.12.2012

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kalinov 431, Krásno nad Kysucou [rtf, 160 kb]

03.12.2012

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec  [pdf, 160 kb]

23.11.2012

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Slovenského národného povstania v Sučanoch, Partizánska 13, Sučany  [pdf, 143 kb]

Prácu hľadajú Voľné pracovné miesta

22.01.2013

Mladá učiteľka s praxou hľadá prácu na čiastočný úväzok na ZŠ, SŠ, MŠ, alebo v ŠD. Mám ukončené adaptačné vzdelávanie, prax mám na ZŠ, SŠ s vyučovaním predmetov biológia, chémia, geografia, hospodárska geografia, dejepis, nábož. výchova katolícka a ako vychovávateľka v špeciálnom pedagogickom zariadení s deťmi s poruchami učenia a správania. Aktívne ovládam NJ, absolvovaný ročný pobyt v zahraničí, 10 rokov štúdia. Mám ukončené magisterské štúdium v kombinácii predmetov BIO.-NV. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom špeciálnej pedagogiky. Prácu hľadám v RK, LM, DK. Kontakt: 0908389173

22.01.2013

Hľadám akúkoľvek prácu v školstve, na plný alebo polovičný úväzok ako asistentka či vychovávateľka. Mám vyštudovaný 2. stupeň soc. pedagogiky a vychovávateľstva a 2 stupne Základnej umeleckej školy odbor výtvarný. Som veľmi kreatívna, flexibilná, zodpovedná, spoľahlivá, ochotná, rýchlo sa učím a veľmi túžim po práci v školstve.V prípade potreby si môžem urobiť ďalšiu školu. Mám prax ako asistentka na prvom stupni a v nultom ročníku. Veľmi rada prídem aj osobne. Kontakt : xenicka16@gmail.com , 0903 743 870.

22.01.2013

Hľadám si prácu ako učiteľ dejín výtvarného umenia a výtvarnej výchovy, či už na SŠ, ZUŠ, CVČ, alebo tvorivých dielní v galérii či múzeu. Nebránim sa ničomu novému. Mimo vzdelania absolvovaného v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávasích predmetov v kombinácii s VYV, mám vedomosti a zručnosti v odbore umelecké remeslá,umelecký keramik, práca s drevom, ale i grafika /aj počítačová grafika/. Skúsenosti s prácou s mentálne postihnutou mládežou. Som prispôsobivý, tvorivý, komunikatívny. Kontakt: 0907037780 , eduk@azet.sk

22.01.2013

Od školského roka 2013/2014 si hľadám prácu ako učiteľka primárneho vzdelávania, asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg v CPPPaP, alebo vychovávateľka v DD alebo reedukačnom dome.
Považská Bystrica a okolie. Mám ukončený II. stupeň VŠ v odbore učiteľ primárneho vzdelávania a špeciálnu pedagogiku.Kontakt: 0910 238 383, mail: j.tamasiova@czin.eu

22.01.2013

Hľadám prácu učiteľa SJ a estetiky na stredných a základných školách v okrese Žilina. Mám prax vo výučbe na SŠ. Nástup možný ihneď. Kontakt: Peter Cibulka,
0910388735, ciki2609@azet.sk .
 

22.01.2013

Učiteľ s praxou si hľadá zamestnanie s kombináciou nemecký jazyk a literatúra - ruský jazyk a literatúra. Mám vysokoškolské vzdelanie, ktoré som absolvoval v PU v Prešove. Rád prijmem miesto aj na zastupovanie. Email : Leonid@azet.sk

22.01.2013

Hľadám si zamestnanie ako učiteľ umelecko-výchovných predmetov a výtvarného umenia, dejín umenia, vychovávateľ, učiteľ ZUŠ a pod. Mám vysokoškolské vzdelanie učiteľského smeru a prax v školstve. Ovládam počítačovú grafiku. Ponúkam svoje schopnosti škole, alebo školskému zariadeniu, ktoré chce zamestnať skúseného, kvalitného, ale aj kvalifikovaného pedagóga s 15 ročnou praxou, všestranne zameraného k umeleckej tvorbe a k realizácií umeleckej činnosti na škole.
Kontakt: novohrad@azet.sk

22.01.2013

Učiteľka 1.stupňa + ANJ hľadá prácu na plný úväzok v Žiline a okolí. Komuikatívna, flexibilná, zodpovedná, s dlhoročnými skúsenosťami. Kontakt : 0948 118450

17.01.2013

Hľadám akúkoľvek prácu v školstve, na plný alebo polovičný úväzok ako asistentka či vychovávateľka. Mám vyštudovaný 2. stupeň soc. pedagogiky a vychovávateľstva a 2 stupne Základnej umeleckej školy odbor výtvarný. Som veľmi kreatívna, flexibilná, zodpovedná, spoľahlivá, ochotná, rýchlo sa učím a veľmi túžim po práci v školstve.V prípade potreby si môžem urobiť ďalšiu školu. Mám prax ako asistentka na prvom stupni a v nultom ročníku. Veľmi rada prídem aj osobne. Kontakt : xenicka16@gmail.com , 0903 743 870.

17.01.2013

Hľadám si miesto učiteľky 1.st. ZŠ v Žiline alebo okolí. Prax 4 roky, charizmatická, sympatická, mladá učiteľka s príjemným vystupovaním a prehľadom. Okrem slovenčiny plynule rozprávam anglicky a nemecky. Ponúkam odbornosť, maximálnu spoľahlivosť a vytrvalosť v práci. Mám veselú povahu a mojou silnou stránkou je kreativita. Ak máte záujem o moju maličkosť, volajte na: 0918 320 769 alebo píšte: asulakova1@gmail.com

17.01.2013

Hľadám prácu učiteľky informatiky, náboženskej výchovy, matematiky ( momentálne som zapojená do rozširujúceho štúdia), odborných predmetov - ekonomika, hospodárske výpočty, štatistika, prípadne aj iný predmet, učila som aj geografiu a občiansku náuku. Prácu hľadám na stredných školách,prípadne základných školách v Žiline a okolí, aj v Martine, Bytči, Považskej Bystrici alebo Čadci. Mám 20 rokov pedagogickej praxe na všetkých typoch škôl. Ovládam prácu s projektami, e-learning, mam ECDL a iné certifikáty v oblasti informatiky.Kontakt : 0903734381, kabetka@gmail.com . (september 2013, prípadne aj skôr)

17.01.2013

Hľadám si prácu ako učiteľka aglického jazyka v Žiline. Mám VŠ druhého stupňa, odbor anglický jazyk a literatúra. Prax 5 rokov. Kontakt: aneta.skalova@centrum.sk

16.01.2013

Hľadám prácu ako učiteľ s kombináciou telesná výchova - geografia. Kontakt : 0908526869. Pedag. prax mám. Špecializácia z Tv je atletika. Trénoval som karate, judo, basketbal a plávanie.

16.01.2013

Hľadám si prácu ako učiteľka aglického jazyka v Žiline. Mám VŠ druhého stupňa, odbor anglický jazyk a literatúra. Prax 5 rokov. Kontakt: aneta.skalova@centrum.sk

14.01.2013

Kvalifikovaná učietľka Anglického jazyka hľadá prácu na ZŠ alebo SŠ, resp.Gymnáziu. Prijmem prácu buď na plný, alebo čiastočný úväzok, respektíve na zastupovanie. Okres Martin. Kontakt: 0915 269 209.  apreklady@gmail.com

14.01.2013

Absolventka štúdia druhého stupňa špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých hľadá prácu na pozíciu učiteľka, asistentka, špeciálny pedagóg, vychovávateľ na ŠZŠ, materských školách- Žilina, Považská Bystrica a okolie.V prípade potreby si chcem doplniť vzdelanie na pozíciu učiteľa na I.stupni základných škol. Veľmi rada prídem osobne. Kontakt: 0910 593 465. Email: Slnecnica77@post.sk .

14.01.2013

Žiadam Vás o zamestnanie na pracovnú pozíciu učiteľ, vychovávateľ, poprípade asistent v Martine a blízkom okolí. Mám ukončený druhý (magisterský) stupeň štúdia, v odbore Učiteľstvo SJL-EV. Mám za sebou 4-mesačnú absolventskú prax v materskej škole, kde som pôsobila ako asistentka učiteľky. Som empatická, tvorivá, pracovitá, spoľahlivá a zodpovedná. E-mail: j.danovska@centrum.sk

14.01.2013

Hľadám si prácu ako učiteľ technických profesijných predmetov. Som absolventom inžinierskeho štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v študijnom odbore "učiteľstvo technických predmetov ". Nástup možný ihned , zastupovanie počas MD alebo dlhodobej PN. Tel : 0902 295460 peter.labuda@centrum.sk 

14.01.2013

Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka v okolí Námestova. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Anglický jazyk a literatúra, 11-ročnú pedagogickú prax. Kontakt, 0907425533, ajka.galcikova@gmail.com

14.01.2013

Učiteľka francúzskeho jazyka hľadá prácu od septembra 2013. Prax 12 rokov. Kontakt : 0904652924, matisikova@gmail.com

14.01.2013

Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky na 2.stupni ZŠ alebo ako učiteľka pre 1. st. ZŠ. Mám vyštudovanú PF UMB BB. Kontakt:tel. 0908 534 866 email: marika201@post.sk

08.01.2013

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a GEOGRAFIA na ZŠ alebo SŠ najlepšie v okrese Čadca, Kysucké Nové Mesto. Mám skúsenosti aj s vyučovaním právnej náuky, dejepisu, geografie cestovného ruchu, náuky o spoločnosti a sprievodcovskej činnosti a s vedením záujmových krúžkov. Kontakt: 0940807887, blizenec111@azet.sk

Hľadám prácu ako kvalifikovaný učiteľ v ŠZŠ, resp. v špeciálnej triede ZŠ, alebo vychovávateľ v DD. E-mail: nova_praca@azet.sk , tel. 0907037780

Hľadám prácu ako učiteľ technických odborných predmetov (špecializácia drevárstvo). Som absolvent II. stupňa UMB FPV. kontakt: tomas.koc111@gmail.com 

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o zamestnanie na pracovnú pozíciu „špeciálny pedagóg, učiteľ, vychovávateľ, poprípade asistent“ v Ružomberku a blízkom okolí. Mám ukončený druhý (magisterský) stupeň štúdia, v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Počas štúdia na vysokej škole som vykonávala prax ako vychovávateľka v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Ľubochni a v Spojenej škole Malé Tatry v Ružomberku, kde som vyučovala žiakov 1. a 5. ročníka. V súčasnosti som na absolventskej praxi v materskej škole, kde pôsobím ako asistentka učiteľky. Som empatická, kreatívna, húževnatá, spoľahlivá a zodpovedná. S deťmi si rozumiem a práca s nimi ma veľmi baví a zároveň napĺňa, preto by som sa jej chcela venovať aj v budúcnosti. V prípade Vášho záujmu Vám rada doplním ďalšie informácie o sebe. Kontakt: 0918 675 443, mail: radkad9@gmail.com 

Hľadám prácu učiteľa MATEMATIKY na strednej škole (Čadca, KNM, Žilina), akýkoľvek úväzok. V súčasnosti dopln. pedag. štúdium.kontakt: daniel.postek@gmail.com

Učiteľka NJ a AJ hľadá prácu. Prax 21 rokov.
Kontakt: 041/4334663, 0908475527

Hľadám prácu učiteľa, kombinácia predmetov geografia - náboženská výchova, resp. ako asistent učiteľa, žiaka, vychovávateľ, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, inštruktor, animátor na ZŠ, SŠ, ŠZŠ, ŠSZČ, školskom klube detí, detských domovoch v okresoch RBK, LM, DK, MT, ZA. Prax na pozícii učiteľ a asistent učiteľa 3 roky na ZŠ a špeciálnej SOŠ. Skúsenosti aj s vyučovaním iných ako aprobačných predmetov (dejepis, slovenský jazyk, telesná výchova...). Ukončené adaptačné vzdelávanie. Ovládam nemecký jazyk, práca s PC, vedenie aSC agendy. Vo vyučovacom procese využívam moderné prvky vyučovania (dataprojektor, interaktívna tabuľa). Nástup možný ihneď na trvalý prac. pomer alebo dohodu, plný, resp. skrátený úväzok, zastupovanie počas materskej dovolenky, dlhodobej PN. Medzi moje kladné stránky patrí práca s deťmi a mládežou, tvorivosť, zodpovednosť, svedomitosť, samostatnosť, komunikatívnosť.
Kontakt: 0908221258 e-mail: stenly406@gmail.com

Hľadám prácu ako učiteľka na 1.st.ZŠ v blízkom okolí Žiliny– viac ako 20-ročná prax. Kontakt: 0904 365 520, janevojtek@gmail.com

Hľadám si pracovné miesto na pozíciu špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa, učiteľky predprimárneho vzdelávania alebo do výchovy. Mám ukončenú špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých (druhý stupeň - magisterský). Bližšie informácie rada poskytnem, kontaktujte ma prosím na email kotulova.marta@gmail.com  , alebo na tel. číslo 0918 762 361. Som komunikatívna, spoločenská, flexibilná, kreatívna, trpezlivá, mám veľmi rada prácu s deťmi.

Hľadám si pracovné miesto na pozíciu špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa, učiteľky predprimárneho vzdelávania alebo do výchovy. Mám ukončenú špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých (druhý stupeň - magisterský). Bližšie informácie rada poskytnem, kontaktujte ma prosím na email kotulova.marta@gmail.com  , alebo na tel. číslo 0918 762 361. Som komunikatívna, spoločenská, flexibilná, kreatívna, trpezlivá, mám veľmi rada prácu s deťmi.

Hľadám si prácu učiteľky predmetov DEJ, OBN, NOS (učila som aj ETV, ANJ) na základnej alebo strednej škole. Mám 4 roky praxe (zš a gymn.). Absolvovala som FiF UK v Bratislave. Kontakt: petronela8@yahoo.fr

Hľadám prácu ako učiteľka Mš alebo 1. stupňa Zš v okrese DK, NO, TS, RK a blízkom okolí. Kontakt lenybabinska@gmail.com

Hľadám si prácu ako učiteľ v SŠ, ZŠ so špecializáciou učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii: nemecký jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra. Kontakt: palfi@centrum.sk

Lacno doučím anglický jazyk žiakov základnej aj strednej školy v Martine a jeho okolí. Mám vysokú školu 2. stupňa z AJ. Kontakt: 0918071899, tatianakralova@gmail.com.

Som absolventkou II.stupňa študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na PdF TU v Trnave. V rámci absolventskej praxe v súčasnosti pôsobím v detských jasliach ako opatrovateľka. Hľadám si prácu vychovávateľa, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa, žiaka na ZŠ či SŠ, v CPPPaP, ŠPP v Žiline a najbližšom okolí. Kontakt: 0907 061 096, radka.hodasova@gmail.com

Hľadám si prácu ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto a v Žiline. V prípade potreby som ochotná vyučovať aj iné predmety.
Nástup možný ihneď. Kontakt: 0918 790 654

31.12.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a GEOGRAFIA na ZŠ alebo SŠ. Mám skúsenosti aj s vyučovaním právnej náuky, dejepisu, geografie cestovného ruchu, náuky o spoločnosti a sprievodcovskej činnosti a s vedením záujmových krúžkov. Kontakt: 0940807887, blizenec111@azet.sk

31.12.2012

Hľadám prácu ako učiteľ anglického jazyka, prípadne etickej výchovy v ZA, KNM a blízkom okolí. Mám úvodnú prax na strednej škole a prax z jazykovej školy, prekladania. Mám príslušné pedagogické vzdelanie; mladý vek, zodpovednosť, flexibilita, kreatívnosť, svedomitosť. Možný nástup február 2013/ september 2013. Kontakt: translator.anglina@gmail.com  / 0911 411 684

31.12.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto a v Žiline. V prípade potreby som ochotná vyučovať aj iné predmety.Nástup možný ihneď. Kontakt: 0918 790 654

31.12.2012

Som absolventkou II.stupňa študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na PdF TU v Trnave. V rámci absolventskej praxe v súčasnosti pôsobím v detských jasliach ako opatrovateľka. Hľadám si prácu vychovávateľa, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa, žiaka na ZŠ či SŠ, v CPPPaP, ŠPP v Žiline a najbližšom okolí. Kontakt: 0907 061 096, radka.hodasova@gmail.com

31.12.2012

Lacno doučím anglický jazyk žiakov základnej aj strednej školy v Martine a jeho okolí. Mám vysokú školu 2. stupňa z AJ. Kontakt: 0918071899, tatianakralova@gmail.com .
 

19.12.2012

Hľadám prácu ako učiteľka anglického jazyka a slovenského jazyka (aprobácia: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry) na ZŠ a SŠ v okolí MT a RK. Mám skúsenosti s vyučovaním na anglickej jazykovej škole v MT. Kontakt: simona.sajdakova@gmail.com , tel. č.: 0904 803 601.

18.12.2012

Hľadám prácu. Absolventka špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Nástup možný od septembra 2013. Kontakt: ganova.lucia@gmail.com , tel.: 0907 156 073.

17.12.2012

Hľadám prácu učiteľa, kombinácia predmetov geografia - náboženská výchova, resp. ako asistent učiteľa, žiaka, vychovávateľ, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, inštruktor, animátor na ZŠ, SŠ, ŠZŠ, ŠSZČ, školskom klube detí, detských domovoch v okresoch RBK, LM, DK, MT, ZA. Prax na pozícii učiteľ a asistent učiteľa 3 roky na ZŠ a špeciálnej SOŠ. Skúsenosti aj s vyučovaním iných ako aprobačných predmetov (dejepis, slovenský jazyk, telesná výchova...). Ukončené adaptačné vzdelávanie. Ovládam nemecký jazyk, práca s PC, vedenie aSC agendy. Vo vyučovacom procese využívam moderné prvky vyučovania (dataprojektor, interaktívna tabuľa). Nástup možný ihneď na trvalý prac. pomer alebo dohodu, plný, resp. skrátený úväzok, zastupovanie počas materskej dovolenky, dlhodobej PN. Medzi moje kladné stránky patrí práca s deťmi a mládežou, tvorivosť, zodpovednosť, svedomitosť, samostatnosť, komunikatívnosť.
Kontakt: 0908221258 e-mail: stenly406@gmail.com

17.12.2012

Hľadám prácu ako učiteľka Aj, NOS a Občianskej výchovy v Žiline a blízkom okolí. 0944909225

17.12.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka. Mám prax 10 rokov. Kontakt: 0948 325 288

17.12.2012

Hľadám si miesto ako učiteľka anglického jazyka, prípadne fyziky na niektorej SŠ, resp. ZŠ v okrese MT, ZAn alebo LM. Mám 16 rokov praxe na všetkých stupňoch a 1.atestáciu. Pracovala som ako výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie závislosti, mám prax aj s bilingválnym vyučovaním. Aj na čiastočný úväzok. Kontakt:tel.č." 0907 586 004

14.12.2012

Som absolventka magisterského študijného programu psychológia na FF UK v BA. Hľadám prácu ako psychologička na rôznych typoch a stupňoch škôl a v školských zariadeniach, v zariadeniach náhradnej rodinnej výchovy (detské domovy, reedukačné detské domovy), v oblasti prevencie (CPPPaP, CVP, diagnostické centrum), v špeciálnych výchovných zariadeniach (diagnostické centrum, reedukačné centrum), prípadne prácu ako učiteľka predmetu psychológia na ZŠ a SŠ. Tiež môžem popri vyučovacej činnosti pôsobiť aj ako pracovník v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, resp. realizovať výchovnú činnosť. Prijmem aj zastupovanie počas MD a PN, prípadne skrátený pracovný úväzok. Nástup: ihneď. Kontakt: 0907562781, e-mail: kubicova.rika@gmail.com .

14.12.2012

Hľadám si pracovné miesto na pozíciu špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa alebo do výchovy. Mám ukončenú špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých (druhý stupeň - magisterský). Bližšie informácie rada poskytnem, kontaktujte ma prosím na email vhvolkova@centrum.sk , alebo na tel. číslo 0908075648, okres NO,TS. Som komunikatívna, spoločenská, flexibilná, trpezlivá , mám veľmi rada prácu s deťmi, prax 3 roky.

14.12.2012

Som učiteľ telesnej výchovy s 8 ročnou praxou a hľadám si prácu na ZŠ a SŠ v Martine a jej blízkom okolí. kontakt:mjanus@marticonet.sk  tel: 0907 805 146

12.12.2012

Hľadám si prácu učitelky v kombinácii predmetov biológia a geografia na ZŠ alebo na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku. Dva roky som pracovala na ZŠ a mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Mám maturitnú skúšku a certifikát z nemeckého jazyka. Kontakt: t.č. 0902 589 999

12.12.2012

Mám záujem o prácu v materskej škole alebo ZŠ v družine v Žiline. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo a ročnú prax v detských jasliach. V prípade záujmu ma kontaktuje na t.č. 0902 421 394 alebo email: zuzana.milecova@gmail.com

12.12.2012

Hľadám si prácu ako učiteľ technických profesijných predmetov. Som absolventom inžinierskeho štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v študijnom odbore "učiteľstvo technických predmetov ". Nástup možný ihned , zastupovanie počas MD alebo dlhodobej PN. Tel : 0902 295460 peter.labuda@centrum.sk 

11.12.2012

Mám záujem o miesto učiteľky SJ a AJ na ZŠ alebo SŠ v okresoch MT, TR, ZA a blízke okolie. Mám niekoľkoročnú prax. Môže byť aj na skrátený úväzok, zastupovanie počas dlhodobej PN alebo MD. V prípade záujmu ma kontaktujte na sasamt@centrum.sk

11.12.2012

Mám záujem o miesto učiteľky SJ a AJ na ZŠ alebo SŠ v okresoch MT, TR, ZA a blízke okolie. Mám niekoľkoročnú prax. Môže byť aj na skrátený úväzok, zastupovanie počas dlhodobej PN alebo MD. V prípade záujmu ma kontaktujte na sasamt@centrum.sk

11.12.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka v okolí Námestova.Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Anglický jazyk a literatúra, 11-ročnú pedagogickú prax. Kontakt, 0907425533, ajka.galcikova@gmail.com

10.12.2012

Učiteľ chémie, hľadá prácu v Žiline, alebo okolí. Môže byť aj
na čiastočný úväzok. Mailova adresa ccc7000@azet.sk . Telefón 0949 337 204.

10.12.2012

Hľadám si pracovné uplatnenie ako učiteľka ZŠ alebo SŠ v okresoch CA ,KNM, ZA. Mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa. Aktívna pedagogická prax 22 rokov. Samostatný pedagogický zamestnanec, vyučujem predmety SJL a ANJ . Študovala som na UMB v B.Bystrici.Kontakt: language865@gmail.com

10.12.2012

Hladam miesto ucitela na ZS / SS. Promovala som na Presovskej Univerzite v aprobacii Nemecky jazyka a literatura / Geografia. Mam 5 rocnu prax (Obchodna akademia), vyucovala som nemecky jazyk, konverzaciu v NJ, geografiu, ale aj komunikaciu, takisto mam skusenost s vyucovanim anglickeho jazyka - zaciatocnici. Mam prax v praci triedneho ucitela, viedla som ziacku skolsku radu, projekt infovek, ako aj zaujmovu kruzkovu cinnost ziakov. Verim ze budem prinosom aj pre Vasu skolu.
Mgr. Erika Bekecova tel.: 0918 182 586 email:  erika.bekecova@gmail.com

07.12.2012

Hľadám prácu ako učiteľka NJ a AJ. Prax: 21 rokov kontakt: 041/433 46 63, 0908475527

05.12.2012

Hľadám prácu ako učiteľka MŠ, vychovávateľka ŠKD, môže byť aj opatrovateľka k Vášmu dieťaťu od januára 2013. Mám ukončenú VŠ pedagogickú 1.stupeň, ročnú prax v MŠ aj ŠKD, aktívne ovládam anglický jazyk a pasívne nemecký a ruský jazyk. Kontakt: miriam@marcony.sk . , t.č. 0908077210

04.12.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka ZŠ alebo SŠ v okresoch CA, KNM, ZA. Mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa: kombinácia BIOLÓGIA - GEOGRAFIA. V prípade potreby som schopná vyučovať aj iné predmety. Kontakt: 0907584922.

04.12.2012

Mám záujem o prácu učiteľky informatiky - geografie na II. stupni ZŠ alebo SŠ v Ružomberku a okolí DK a LM. Študovala som na KU v Rk s vyznamenaním. Maturovala som na Obchodnej akadémii takže mám aj ekonomické vzdelanie. V súčasnosti som na rodičovskej dovolenke,
príjmem aj zastupovanie počas PN či MD. Kontakt Mgr. Slotkova 0904860891, petra.slotkova@gmail.com

04.12.2012

Obľúbený učiteľ s praxou hľadá prácu v školstve ako učiteľ
všeob.predmetov-DEJ, Obn(Ov), GEO,INF+ výchovné predmety (Vv,Hv,Tchv, umenie a kultúra a pod.) Som ochotný vyučovať aj iné predmety a to kvalifikovane. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci audiovizuálnych prístrojov (PC,dataprojektor,interaktívna tabuľa). Samozrejmosťou je kladný vzťah k žiakom. Len Žilinský kraj. Záujemcovia o moju ponuku ma kontaktujte mailom (befis@azet.sk ) alebo telefonicky (0944 115 108). Som seriózny a spoľahlivý a to isté vyžadujem aj od budúceho zamestnávateľa.

03.12.2012

Hľadám prácu učiteľa, kombinácia predmetov geografia - náboženská výchova, resp. ako asistent učiteľa, žiaka, vychovávateľ, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, inštruktor, animátor na ZŠ, SŠ, ŠZŠ, ŠSZČ, školskom klube detí, detských domovoch v okresoch RBK, LM, DK, MT, ZA. Prax na pozícii učiteľ a asistent učiteľa 3 roky na ZŠ a špeciálnej SŠ. Skúsenosti aj s vyučovaním iných ako aprobačných predmetov (dejepis, slovenský jazyk, telesná výchova...). Ovládam nemecký jazyk, práca s PC a interaktívnou tabuľou, vedenie aSC agendy. Nástup možný ihneď na trvalý prac. pomer alebo dohodu, plný, resp. skrátený úväzok, zastupovanie počas materskej dovolenky, dlhodobej PN. Medzi moje kladné stránky patrí práca s deťmi a mládežou, tvorivosť, zodpovednosť, svedomitosť, samostatnosť, komunikatívnosť.
Kontakt: 0908221258 e-mail: stenly406@gmail.com

03.12.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka ZŠ alebo SŠ v okresoch CA, KNM, ZA. Mám ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa: kombinácia BIOLÓGIA - GEOGRAFIA. V prípade potreby som schopná vyučovať aj iné predmety. Kontakt: 0907584922.

03.12.2012

Mám záujem o prácu učiteľky informatiky - geografie na II. stupni ZŠ alebo SŠ v Ružomberku a okolí DK a LM. Študovala som na KU v Rk s vyznamenaním. Maturovala som na Obchodnej akadémii takže mám aj ekonomické vzdelanie. V súčasnosti som na rodičovskej dovolenke,
príjmem aj zastupovanie počas PN či MD. Kontakt Mgr. Slotkova 0904860891, petra.slotkova@gmail.com

03.12.2012

Absolventka aprobácie výtvarné umenie – psychológia, a školskej psychológie si hľadá pracovné uplatnenie. Pracovala som na pozíciách ako školská psychologička, učiteľka výtvarnej výchovy a psychológie, lektorka vzdelávacej agentúry pre oblasť sociálnej psychológie, ako preventistka v CVPP a CPPS. Kontakt: sk.psy@centrum.sk

29.11.2012

Hľadám si prácu učiteľky v Materskej škole - okres Dolný Kubín, Ružomberok. Mám ukončenú strednú pedagogickú školu- odbor učiteľka MŠ,vychovávateľka a Vysokú školu v odbore učiteľstvo pre 1. st. ZŠ. kontakt: 0905 877 852

29.11.2012

Hľadám si pracovné miesto na pozíciu učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na ZŠ alebo SŠ. Mám ukončený II. stupeň VŠ. Mám pol roka pedagogickej praxe na ZŠ a 4 roky pedagogickej praxe na SŠ. Prácu si hľadám v okolí MT a ZA. V prípade záujmu som ochotná vyučovať aj predmety mimo mojej aprobácie. Bližšie informácie: laskykvet31@gmail.com , 0911 264267.

29.11.2012

Absolventka odboru " história" na FF UKF hľadá prácu v školstve- asistent, nekv. učiteľ dejepisu. Aj skrátený úväzok či zastupovanie.
e.obertova@gmail.com

28.11.2012

Žilinčanka hľadá prácu vychovávateľky v ŠKD, DM, asistent učiteľa alebo žiaka, zástup PN, alebo MD,opatrovateľka vaších deti. Mám 25-ročnú pedagogickú prax a bohaté skúsenosti s prácou s deťmi.Mám požadované ped, vzdelanie, som tvorivá a plne časovo flexibilná. Kontakt:vahy63@azet.sk, 0919207570.0904 085556. Môže byť ZA. KNM, PX, MT,CA.

27.11.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY a DEJEPISU na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto a v Žiline. Kontakt: 0918 790 654

26.11.2012

Hľadám prácu ako učiteľ s kombináciou Telesná výchova - Geografia v Žiline a okolí. Pedagogickú prax mám cca 22 rokov. Kontakt : tel. 0908 526869.

26.11.2012

Zaujímam sa o pracovnú pozíciu učiteľky v kombinácii predmetov slovenský jazyk a nemecký jazyk. Nástup možný ihneď, prípadne podľa dohody. Kontakt: 0907024166, petra.kelcikova@gmail.com .

23.11.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka na 1.st. ZŠ v okrese Liptovský Mikuláš, Ružomberok. Viacročná prax. Nástup možný ihnedˇ. Kontakt: 0903 857 881. mjurciová@gmail.com

22.11.2012

Hľadám prácu ako učiteľka na 1.st.ZŠ v blízkom okolí Žiliny– viac ako 20-ročná prax. Kontakt: 0904 365 520, janevojtek@gmail.com

22.11.2012

Hľadám prácu učiteľky informatiky, náboženskej výchovy, matematiky (študujem momentálne rozširujuce štúdium), odborných predmetov - ekonomika, hospodárske výpočty, štatistika, prípadne aj iný predmet, učila som aj geografiu a občiansku náuku. Prácu hľadám na stredných školách (prípadne základných) v Žiline a okolí, aj v Martine, Bytči, Považskej Bystrici alebo Čadci. Mám 20 rokov pedagogickej praxe na všetkých typoch škôl. Ovládam prácu s projektami, e-learning, mam ECDL.
Kontakt : 0903734381, kabetka@gmail.com . (Najlepšie od 2.polroku 2013, alebo september 2013)

22.11.2012

Hľadám prácu učiteľky pre I. stupeň ZŠ prípadne vychovávateľky v okrese ZA, MT a KM. Nástup možný ihneď (hlavný prac.pomer, dohoda resp. zastupovanie). Mám vyštudovanú PF UMB Banská Bystrica, navštevujem jazykovú školu ANJ, prax v odbore 6 rokov. Kontakt 0904187800, mail: iveta.melisova@zoznam.sk

21.11.2012

Hľadám si pracovné miesto na pozíciu učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na ZŠ alebo SŠ. Mám ukončený II. stupeň VŠ a mám 1 rok pedagogickej praxe na SŠ. Prácu si hľadám v okolí PB, BY a ZA. V prípade záujmu som ochotná vyučovať aj predmety mimo mojej aprobácie. Bližšie informácie rada poskytnem na tel. čísle 0903 262 393 alebo email: adkablaskova@gmail.com . Nástup možný ihneď.

21.11.2012

Mám VŠ vzdelanie v odbore vychovávateľstvo a prax v rôznych typoch školských zariadení (ŠI, CVČ, ŠKD ). Hľadám prácu ako vychovávateľka, alebo asistentka učiteľa v okresoch Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Nástup možný ihneď, aj v priebehu nasledujúcich mesiacov. Kontakt: 0908 921 080.

21.11.2012

Hľadám si prácu ako špeciálny pedagóg, asistent učiteľa alebo vychovávateľ. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Prosím kontaktujete ma na 0904 263 420 alebo andileek@gmail.com

20.11.2012

Hľadám si prácu PSYCHOLÓGA, prípadne asistenta učiteľa v Žilinskom kraji. Mám ukončené magisterské štúdium v odbore psychológia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rovnako som získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie psychologických disciplín, kontakt: kovacikova.michaela@gmail.com 

20.11.2012

Som učiteľ telesnej výchovy s 8 ročnou praxou a hľadám si prácu na ZŠ a SŠ v Martine a jej blízkom okolí. kontakt: mjanus@marticonet.sk  tel: 0907 805 146

20.11.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka primárneho vzdelávania, asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg v CPPPaP, alebo vychovávateľka v DD alebo reedukačnom dome v Považskej Bystrici a okolí.
Mám ukončený II. stupeň VŠ v odbore učiteľ primárneho vzdelávania a špeciálnu pedagogiku.
Kontakt: 0910 238 383,  j.tamasiova@czin.eu 

16.11.2012

Som vyštudovaná učiteľka slovenského jazyka a literatúry a náuky o spoločnosti (Mgr.), filozofie doktor v v odbore systematická filozofia (PhD.) a hľadám uplatnenie v rezorte školstva. Som kvalifikovaný učiteľ pre druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ – predmety SjaL, NoS, Obv, Etv. Mám pedagogické skúsenosti s deťmi, mládežou, problémovou mládežou, dospelými. Región: Martin a okolie, Žilina, Ružomberok. Kontakt: bladrova@gmail.com

15.11.2012

Učiteľka s dlhoročnou praxou hľadá prácu v Žiline a okolí. Aprobácia: SJaL, NOS, EV. Kontakt: 0904294037, pretty12@centrum.sk .

15.11.2012

Hľadám si pracovné miesto na pozíciu špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa, učiteľky na predprimárnom stupni alebo do výchovy. Mám ukončenú špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých (druhý stupeň - magisterský). Bližšie informácie rada poskytnem, kontaktujte ma prosím na email goca2404@gmail.com  , alebo na tel. číslo 0918 762 361. Som komunikatívna, spoločenská, flexibilná, kreatívna, trpezlivá , mám veľmi rada prácu s deťmi.

15.11.2012

Hľadám prácu učiteľky v MŠ, alebo na I.stupni ZŠ, ŠKD. Uvítam aj zástup počas PN a MD. Nástup možný ihneď, prosím kontaktujte ma na ucitelka.zsms@gmail.com

15.11.2012

Hladam si pracu ako ucitelka v kombinacii Telesna vychova-Eticka vychova.Mam 4- rocnu pedagogicku prax. Zaujem na SS alebo ZS v okoli Ziliny, KNM .kontakt 00421915566296

15.11.2012

Hľadám prácu učiteľky v MŠ, alebo na I.stupni ZŠ, ŠKD. Uvítam aj zástup počas PN a MD. Nástup možný ihneď, prosím kontaktujte ma na ucitelka.zsms@gmail.com

15.11.2012

Kvalifikovaná učiteľka predmetov telesná a športová výchova - geografia s 22 - ročnou praxou hľadá prácu na ZŠ alebo SŠ. Kontakt : daniela.krajcovicova@post.sk

15.11.2012

Žilinčanka hľadá prácu vychovávateľky v ŠKD, DM, asistent učiteľa alebo žiaka, zástup PN, alebo MD. Mám 25-ročnú pedagogickú prax a bohaté skúsenosti s prmácou s deťmi.Mám požadované ped,vzdelanie, som tvorivá a plne časovo flexibilná. Kontakt:vahy63@azet.sk
0919 207570. Môže byť i KNM, PX, MT,CA.

13.11.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka v okolí Námestova.Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Anglický jazyk a literatúra, 11-ročnú pedagogickú prax. Kontakt, 0907425533, ajka.galcikova@gmail.com

12.11.2012

Absolventka študijného odboru - učiteľstvo PSYCHOLÓGIE a VÝTVARNÉHO UMENIA a zároveň absolventka STREDNEJ PEDAGOGICKEJ A SOCIÁLNEJ AKADÉMIE si hľadá prácu vo svojom odbore alebo ako vychovávateľka, asistentka učiteľa s možnosťou nástupu od 1.1. 2013 alebo aj skôr. Uprednostňujem prácu na plný pracovný úväzok. Kontakt:  Tatiana.Kostelanska@centrum.sk  , 0902834048.

12.11.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka technickej výchovy pre ZŠ, alebo majsterka odbornej výchovy pre odbor kuchár-čašník pre SOŠ v Žiline a okolí.
Kontakt: lenka.bodiova@gmail.com

12.11.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka francúzskeho jazyka a literatúry, aj na polovičný úväzok, ZA a okolie. Nástup možný ihneď. Kontakt : thapus5@gmail.com

09.11.2012

Som absolventkou II.stupňa študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na PdF TU v Trnave. Hľadám si prácu vychovávateľa, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa, žiaka na ZŠ či SŠ, v CPPPaP, ŠPP v Žiline a najbližšom okolí. Kontakt: 0907 061 096, radka.hodasova@gmail.com

09.11.2012

Mám záujem o prácu výchovného poradcu, asistenta učiteľa, vychovávateľa v ŠKD, v MŠ. Ukončila som štúdium v r. 2008 v odbore pedagogika (vychovávateľstvo) a 2010 sociálna pedagogika. Taktiež mám skúsenosti so školeniami pracovníkov. Mám záujem o trvalý pracovný pomer alebo na čiastočný úväzok.  pjuhosova@gmail.com 
0908 102 776

09.11.2012

Hľadám si prácu učiteľky anglického jazyka v Dolnom Kubíne a okolí. Aj na čiastočný úväzok počas PN a MD. Aprobácia: Aj - Sj, 2 ročná prax v odbore.
Kontakt:0915 371 845,katarina.istokova@gmail.com

08.11.2012

Som absolventkou II stupna štúdijného programu Sociálna pedagogika na UMB v BB. V súčastnosti si robím doplňujúce pedagogické štúdium, po ukončení ktorého budem spôsobila učiť etickú a občianskú výchovu. V ramci absolvenskej praxe v súčastnosti pôsobím v materskej škole ako asistentka integrovanému dieťaťu. Hladám si prácu, vychovávatela, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa, žiaka na základnej, strednej resp. špeciálnej škole v Centrách pedagogicko- psychologickéo poradenstva a prevencie, špeciálno- pedagogických poradniach, detských domovoch. V Liptovskom Mikuláši Ružomberok, žilina, Dolný Kubín, Bánska Bystrica resp. Poprad a okolie Mám rada deti a obrovskú chuť pracovať.
Kontakt. 0908 499 063,  emilia.janekova@gmail.com

08.11.2012

Hľadám si prácu na strednej škole v Žiline a okolí ako učiteľka odborných ekonomických predmetov. kontakt: jarmilaholecova@gmail.com , 0908 129 805

08.11.2012

Hľadám prácu učiteľky AJ na ZŠ, SŠ v Martine a okolí. Aj na čiastočný úväzok počas PN a MD. Aprobácia: Aj - His. Kontakt: 0907 330077, evakralovenska@hotmail.com
 

05.11.2012

Hľadám súrne prácu ako vychovávateľka, asistentka učiteľa alebo sociálna pedagogička. Mám vyštudovaný magisterský stupeň sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva v Trnave a obrovskú chuť pracovať ! Robila som asistentku učiteľa na ZŠ Martinskej v ZA, aktuálne som na aktivačných prácach ako asistentka učiteľa v nultom ročníku na ZŠ Gaštanovej. Nástup možný ihneď. Volajte na 0903 743 870 alebo mailom xenicka16@gmail.com .

31.10.2012

Ponúkam doučovanie pre deti od 1 ročníka ZŠ do 5 ročníka ZŠ na všetky predmety. Vyštudovala som UMB - Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Mám 3 - ročnú pedagogickú prax. LACNO! Čadca, Krásno nad Kysucou a okolie .Kontat : lenkovamarta@zoznam.sk  , t.č. 0949 247 887 .

31.10.2012

Hľadám si prácu na polovičný úväzok v poobedňajších hodinách ( od 13 : 00 ) ako pomocná vychovávateľka, alebo asistentka učiteľa. Prijmem akúkoľvek prácu v školstve. Vyštudovala som UMB - Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, odbor Vychovávateľstvo a Sociálna pedagogika. Mám prax , pracovala som v základnej špeciálnej škole ako vychovávateľka a takisto som pracovala aj ako asistentka učiteľa v ZŠ v Žiline. Prácu hľadám v Čadci, KNM v Žiline a v okolí . Nástup : IHNEĎ! Kontakt : lenkovamarta@zoznam.sk  , tel.č. : 0949 247 887 .

31.10.2012

Som učiteľ telesnej výchovy a biológie s 10 ročnou praxou a hľadám si prácu na ZŠ v žiline a jej blízkom okolí. kontakt: trilej1@centrum.sk,  tel: 0948 036 887.

31.10.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka výchovno-vzdelávacích predmetov Slovenský jazyk a literatúra - náboženská výchova. Som absolventkou magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijnom odbore "učiteľstvo akademických predmetov". Taktiež mám aj absolvovanú požadovanú prax v učiteľskom odbore. Nástup možný ihneď, zastupovanie počas MD alebo dlhodobej PN. Anna Kodčíková tel.č.: 0902 290 462 kodcikova@centrum.sk

30.10.2012

Hľadám prácu ako ekonómka, hospodárka, administratívna pracovníčka. Mám dlhoročnú prax v ekonomickej, účtovníckej oblasti. Pracovať môžem na plný, príp. skrátený pracovný úväzok, dohodu. Nástup možný ihneď. Kontakt: 0905 798 351

30.10.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka primárneho vzdelávania s možnosťou výučby anglického jazyka na prvom aj druhom stupni ZŠ v okolí Za, KNM a Ca. Som učiteľka s prvou atestáciou. Vo svojom odbore mám dlhoročnú prax.
0918 794 378

30.10.2012

Hľadám si prácu na strednej skole v Žiline sko učiteľ odborných ekonomických predmetov a telesnej výchovy. kontakt: trilej1@centrum.sk , tel:0948 036 887 

30.10.2012

Hľadám miesto učiteľky NJ a Aj. Prax 21 rokv.
Kontakt: 041/433 4663, 0908475527

30.10.2012

Hľadám prácu učiteľky na ZŠ, SŠ v ZA a okolí, aj na čiastočný úväzok. Aprobácia: matematika - chémia. Pedag.prax 5 rokov. Kontakt 0904243772, majuljenka@gmail.com .

30.10.2012

Hľadám so voľnú pracovnú pozíciu Kuchárky v meste Čadca a blízkom okolí. Dlhoročné odborné skúsenosti v tomto odbore, nástup možný ihneď č.t. 0904 889 364

30.10.2012

Hľadám si pracovné miesto na pozíciu špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa alebo do výchovy resp. aj do materskej školy. Mám ukončenú špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých (druhý stupeň - magisterský). Bližšie informácie rada poskytnem, kontaktujte ma prosím na email goca2404@gmail.com  , alebo na tel. číslo 0918 762 361. Som komunikatívna, spoločenská, flexibilná, kreatívna, trpezlivá , mám veľmi rada prácu s deťmi.

29.10.2012

Hľadám si prácu ako vychovávateľ, asistent, výchovný poradca, aj na čiastočný úväzok. Nástup možný ihneď / dohodou. Vyštudovala som pedagogiku a sociálnu pedagogiku.  0908 102 776 / pjuhosova@gmail.com

26.10.2012

Hľadám si prácu ako vychovávateľ, asistent, výchovný poradca, aj na čiastočný úväzok. Nástup možný ihneď / dohodou. Vyštudovala som pedagogiku a sociálnu pedagogiku. KONTAKT: 0908 102 776 / pjuhosova@gmail.com

26.10.2012

Hľadám si prácu na mieste sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa, vychovávateľky v ŠKD, ŠSZČ, CVČ a taktiež i MŠ najlepšie v okolí Žiliny. Studovala som na VŠ v Žiline odbor sociálna pedagogika - bakalársky stupeň. Som spoľahlivá, komunikatívna, aktívna a mám veľmi dobrý vzťah k deťom i starším ľudom. Počas štúdia som praxovala v školskej družine a v DSS a vo voľnom čase som pôsobila i ako asistent učiteľa. Kontakt: martinamihalcova@centrum.sk  , tel:0907 776 235

26.10.2012

Hladam pracu ucitelky na SS a 2. stupni ZS v Martine a okolí. Aprobacia dejepis/slovensky jazyk a literatura. VS som ukoncila v maji 2012. Som ochotna prisposobit sa . Nastup mozny ihned. Kontakt: lenocka.jakubikova@gmail.com , mobil: 0907 531 896

25.10.2012

Hľadám prácu špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa. Mám prax šp.pedagóga a aj asistenta učiteľa. Príjmem aj skrátený uväzok/2 dni v týždni/. Okres NO. Kontakt: 0908 075 648, mail: chrobak579@azet.sk

25.10.2012

Hľadám si prácu na polovičný úväzok v poobedňajších hodinách ( od 13 : 00 ) ako pomocná vychovávateľka, alebo asistentka učiteľa. Prijmem akúkoľvek prácu v školstve. Vyštudovala som UMB - Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, odbor Vychovávateľstvo a Sociálna pedagogika. Mám prax , pracovala som v základnej špeciálnej škole ako vychovávateľka a takisto som pracovala aj ako asistentka učiteľa v ZŠ v Žiline. Prácu hľadám v Čadci, KNM v Žiline a v okolí . Nástup : IHNEĎ! Kontakt : lenkovamarta@zoznam.sk  , tel.č. : 0949 247 887 .

24.10.2012

Hľadám si prácu ako školská psychologička v Žiline a okolí. Prijmem prácu aj na polovičný úväzok, cestovanie za prácou nie je problém. Kontakt: monikazorenikova@gmail.com, 0944 232917.

23.10.2012

Som vyštudovaná špeciálna pedagogička- poradenstvo a surdopédia, rada prijmem prácu na polovičný uväzok, ale aj zastupovanie počas PN, či MD. Pracovala som v Detskom domove, kde som realizovala všetky špeciálnopedagogické aktivity. Mám záujem o prácu špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa, resp. vychovávateľa v okolí RK,LM,DK. kontakt 0908 265 433

22.10.2012

Hľadám si prácu v Žiline a okolí ako vychovávateľka, výchovný poradca, sociálna pedagogička, asistentka učiteľa na rôznych typoch a stupňoch škôl. Mám vyštudované Mgr. štúdium Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Mám 21 rokov praxe ako učiteľka MŠ. Kontakt: koledova.d@gmail.com  , tel: 0911716204

22.10.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka pre I. stupeň, prípadne mám záujem o prácu špeciálneho pedagóga. Na obe pracovné pozície mám požadované vzdelanie a prax. Prácu hladám v Čadca, Bytča, Žilina.fer.k@centrum.sk

19.10.2012

Hľadám miesto ako učiteľka Mat, Inf, Fyz. na 2. stupni ZS.
Informacie na inform.matika@gmail.com  alebo na tel. čísle 0904693145.

19.10.2012

Hľadám prácu ako ekonómka, hospodárka, administratívna pracovníčka. Mám dlhoročnú prax v ekonomickej, účtovníckej oblasti. Pracovať môžem na plný, príp. skrátený pracovný úväzok, dohodu. Nástup možný ihneď. Kontakt: 0905 798 351

18.10.2012

Hľadám si prácu ako učiteľ telesnej výchovy a etickej výchovy v Čadci a okolí. Môžem učiť na ZŠ alebo SŠ. Kontakt: 0908 363 320, mail: belkolubo@centrum.sk

18.10.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov SJL-DEJ na II. stupni ZŠ alebo na SŠ, najlepšie v okrese Žilina. kontakty: magdalena.stiffelova@centrum.sk , 0908 401 728

18.10.2012

Mladá učiteľka s praxou hľadá prácu na čiastočný úväzok na ZŠ, SŠ, MŠ, alebo v ŠD. Mám ukončené adaptačné vzdelávanie, prax mám na ZŠ, SŠ s vyučovaním predmetov biológia, chémia, geografia, hospodárska geografia, dejepis, nábož. výchova katolícka a ako vychovávateľka v špeciálnom pedagogickom zariadení s deťmi s poruchami učenia a správania. Aktívne ovládam NJ, absolvovaný ročný pobyt v zahraničí, 10 rokov štúdia. Mám ukončené magisterské štúdium v kombinácii predmetov BIO.-NV. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom špeciálnej pedagogiky. Prácu hľadám v RK, LM, DK. Kontakt: 0908389173

18.10.2012

Hľadám si prácu učiteľky SJL a OBN, prípadne som ochotná učiť aj iné predmety. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov ( SJL a OBN) Počas dvojročnej praxe som okrem týchto predmetov vyučovala aj chémiu a viedla kreatívny krúžok Odysea mysle. Nástup možný ihneď. Kontakt: miluska444@gmail.com  , t.č.: 0917 567 696

17.10.2012

Vyštudovala som PF UMB odbor psychológia- I. st. VŠ. . Hľadám si prácu aj na polovičný úväzok alebo zastupovanie počas dlhodobej PN alebo MD ako pomocná vychovávateľka, alebo asistentka učiteľa. Prijmem akúkoľvek prácu v školstve. Môžem pracovať aj ako školský psychológ. Kontakt: 0910313982, sponka@zoznam.sk

17.10.2012

Hľadám si prácu ako učiteľka, vychovávateľka, asistentka učiteľa. Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých – II. Stupeň. Prácu hľadám v Žiline. Kontakt: veronikaguothova@gmail.com , Tel.: 0907 084 984

17.10.2012

Krátkodobé zastupovanie anglický a ruský jazyk v Martine alebo v okolí Martina. Kontakt : 0908251756 e mail: marut@marticonet.sk

17.10.2012

Hľadám si prácu ako školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, vychovávateľ, učiteľ v ZŠ a v ŠZŠ v Ružomberku. V máji 2012 som ukončila II. stupeň VŠ v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Kontakt 0905 230 558

17.10.2012

Hľadám prac. miesto učiteľa na ZŠ alebo SŠ v Žiline a blízkom okolí s kombináciou telesná výchova - geografia. Pedagogickú prax mám cca 21 rokov. Kontakt : 0908 526869 alebo waneo@azet.sk  .


 

22.01.2013

Riaditeľstvo Základnej školy v Košťanoch nad Turcom prijme učiteľku pre primárne vzdelávanie a vyučovanie anglického jazyka v 3. a 4. roč. ZŠ na zastupovanie počas MD od 4.3.2013 do 30.6 2014. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili do 20. 2. 2013. Kontakty sú uvedené na stránke školy: www.zskostanynt.edupage.org .

22.01.2013

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné prijme na čiastočný úväzok (19 hodín) učiteľa anglického jazyka s nástupom od 4. 3. 2012.
Kategória a podkategória PZ: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa, učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk. Žiadosť a životopis adresujte na zsustredie@gmail.com  alebo na adresu:
ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302 013 62 Veľké Rovné. Ďalšie informácie na tel. čísle 041/558 23 66

22.01.2013

ZŠ Veľké Rovné - Ivor 1422 prijme upratovačku na plný úväzok od 1.3.2013. Kontakt: 041/5582228

17.01.2013

Spojená škola, Slanická osada, Námestovo, prijme od 01. 02. 2013 učiteľa nemeckého jazyka na zastupovanie počas MD na plný pracovný úväzok.
Podmienky prijatia:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
• v aprobácii nemecký jazyk,
• samostatný pedagogický zamestnanec
Termín nástupu: 01. február 2013
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov
Kontakt: 0917199706, oahano@stonline.sk

16.01.2013

Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín prijme od marca 2013 učiteľa telesnej výchovy na zastupovanie počas materskej dovolenky.Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy Doklady: - žiadosť o prijatie
- profesionálny životopis
- doklady o nadobudnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov
Žiadosti posielajte na adresu: Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín Kontakty: gymts@vuczilina.sk , č.t. 043/5322690, 043/5323061

16.01.2013

Riaditeľstvo Základnej školy v Sučanoch prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou SJL-VYV alebo SJL-HUV na zastupovanie počas MD. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili do 22. 2. 2013. Kontakty sú uvedené na stránkach školy www.zssucany.edupage.org .

14.01.2013

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Štiavnik prijme od 1. 4. 2013 administratívnu a mzdovú pracovníčku na zastupovanie počas MD.Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v odbore ukončené maturitou, prax v personálnej a mzdovej oblasti.Svoje žiadosti posielajte písomne na adresu ZŠ s MŠ Štiavnik 177, 013 55 alebo e-mailom na riaditel@zsstiavnik.sk

14.01.2013

Riaditeľstvo ZŠ v Gbeľanoch prijme učiteľa ANJ od 1. 2. 2013 na čiastočný úväzok (20 vyuč. hodín).
e-mail: zsgbelany@zoznam.sk   tel.: 041/5980014

08.01.2013

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta informuje o voľnej pracovnej pozícií - učiteľ 1. stupňa ZŠ s nástupom 4.2.2013 /zástup za MD do 30.6.2013/, prax a znalosť AJ vítaná. Žiadosti spolu so životopisom zasielajte do 22.1.2013 emailom: czsskaliteustredie@centrum.sk,  prípadne poštou na adresu ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14. Tel:041/43 76 101, 0911 250 927.

21.12.2012

SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18 v Žiline hľadá učiteľa anglického jazyka v kombinácii s matematikou, príp. informatikou od 1.2. 2013. Požadované vzdelanie:
VŠ príslušného zamerania.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.1. 2013 o 8.00 hod. V prípade záujmu nás kontaktujte na mob. čísle 0910905434. Prineste si so sebou žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis.
SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, Saleziánska 18, 010 01 mail: sos@sdb.sk

21.12.2012

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Čierne, Vyšný koniec č. 969 informuje o voľnej pracovnej pozícií - učiteľ predprimárneho vzdelávania s nástupom 8.1.2013. /zástup za MD do 30.6.2013/
Kvalifikačné predpoklady -úplné stredné odborné vzdelania pedagogického smeru- odbor predškolská a elementárna pedagogika. Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zasielajte emailom na adresu: knap@zsmscierne.edu.sk  telefón: 041/4373260

21.12.2012

Riaditeľ CPPPaP, Kollárova 49, 036 01 Martin prijme na zastupovanie počas MD na 0,6 úväzku špeciálneho pedagóga s kvalifikačnými predpokladmi v súlade s Druhým dielom, Časti II. Špeciálny pedagóg Vyhlášky č. 437/2009 MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Požadované doklady: overená kópia VŠ diplomu, životopis, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti. Kontakt: 043-430 20 21, e-mail: cpppapmartin@gaya.sk

19.12.2012

Základná škola v Kamennej Porube príjme na zástup počas MD do školskej jedálne vyučenú kuchárku. Predpokladaný nástup koniec januára, začiatok februára2013. Žiadosti spolu so životopisom zasielajte emailom: zs. kamporuba@zoznam.sk , prípadne poštou na adresu ZŠ, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba, tel. kontakt: 041/5498345

18.12.2012

ZŠ Horný Vadičov prijme od februára 2013 na zástup počas MD kvalifikovaného učiteľa geografie – telesnej výchovy.Kontakt: skola@zshvadicov.edu.sk , 0915 602 394

18.12.2012

ZŠ s MŠ Dúbrava prijme na zástup počas MD učiteľa primárneho vzdelávania s predpokladaným nástupom od 23.1.2013.Podmienky prijatia - v zmysle platnej legislatívy. Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na e-mail: zsmsdubrava@centrum.sk

14.12.2012

ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše prijme na zástup počas MD učiteľa predprimárneho vzdelávania s predpokladaným nástupom od 14.1. 2013. Podmienky prijatia - v zmysle platnej legislatívy. Žiadosti spolu so životopisom zasielajte na e-mail: zs@zslutise.edu.sk 

11.12.2012

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, informuje o voľnej pracovnej pozícii – učiteľ predprimárneho vzdelávania s predpokladaným nástupom od 1. januára 2013.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo , alebo vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa - odbor predškolská a elementárna pedagogika.  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a tiež e-mailovým kontaktom a profesijný životopis zasielajte do 14.12.2012.
Kontakt: ms@skola-varin.sk  , tel. č. 041/5692 129, mob. 0911 521 261

11.12.2012

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, informuje o voľnej pracovnej pozícii – učiteľ predprimárneho vzdelávania s predpokladaným nástupom od 1. januára 2013. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo , alebo vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa - odbor predškolská a elementárna pedagogika. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym tiež e-mailovým kontaktom a profesijný životopis zasielajte do 14.12.2012.Kontakt: ms@skola-varin.sk  , tel. č. 041/5692 129, mob. 0911 521 261

07.12.2012

Učiteľ Fyzika – Matematika, zastupovanie počas PN od
8.1.2013  Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 5, 034 50 Ružomberok
+421 44 432 94 62 (kancelária, fax)  +421 44 432 11 12 (riaditeľ) Webová adresa:http://gsa.edupage.org/  Email školy:gsa@gsa.sk

04.12.2012

Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín prijme od 7.1.2013 učiteľa španielskeho jazyka na zastupovanie počas materskej dovolenky. Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy Doklady:  žiadosť o prijatie,
profesionálny životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov.Žiadosti posielajte na adresu: Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín Kontakty: gymts@vuczilina.sk , č.t. 043/5322690, 043/5323061

03.12.2012

Súkromná materská škola TatraKUK v Ružomberku ponúka prácu učiteľke s adekvátnym vzdelaním s 10 člennou skupinou deti. Vítaná je znalosť AJ, záujem o dlhodobú spoluprácu a snaha ukázať svoje kvality. Požadujeme zodpovedný prístup k práci, vlastný vklad do fungovania škôlky vo forme nových nápadov, primerané komunikačné schopnosti, chuť ďalej sa vzdelávať. Termín nástupu 09/2013. V prípade záujmu je možné začať so spoluprácou aj ihneď v DC TatraKUK. Kontakt: 0902 507 232, tatrakuk@maletatry.sk

03.12.2012

Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej 1300,014 01 Bytča, prijme ihneď učiteľa ANJ, INF, ADK. Na TPP. Kontakt:0918568248

03.12.2012

Základná škola s materskou školou v Liptovskej Kokave prijme od 1.2.2013 do pracovného pomeru učiteľku predprimárneho vzdelávania MŠ. Žiadosť so životopisom zasielajte na e-mail: zslkokava@gmail.com 

29.11.2012

Súkromná stredná odborná škola,Sidónie Sakalovej 1300, 014 01 Bytča,prijme učiteľa INF.Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Kontakt: sukromna@sukromnasos.sk  ,Tel.0904132551

28.11.2012

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina prijme od 1.januára 2013 alebo najneskoršie od 1.februára 2013 učiteľa informatiky.
Podmienky prijatia :
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- aprobácia – informatika
- začínajúci alebo samostatný pedagogický zamestnanec
Požadované doklady :
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesionálny životopis
- doklady o nadobudnutom vzdelaní
- výpis registra trestov
Kontakt : director@sospza.sk
Tel. : 0903524314

23.11.2012

Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru 21. 1. 2013 učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou MAT – INF - FYZ. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Kontakt na stránkach školy http://zssucany.edupage.org/contact/

22.11.2012

Stredná odborná škola podnikania prijme od 1.2.2013 učiteľa nemeckého jazyka na zastupovanie počas materskej dovolenky a následnej rodičovskej dovolenky na plný pracovný úväzok.
Podmienky prijatia
-ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- v aprobácii – nemecký jazyk
- samostatný pedagogický zamestnanec
Termín nástupu : od 01.02. 2013
Zoznam požadovaných dokladov :
- žiadosť o zamestnanie
- pracovný životopis
- doklady o nadobudnutom vzdelaní
Kontakt : 0903524314, director@sospza.sk 

22.11.2012

Od 6.12.2012 GSA Ružomberok má voľné pracovné miesto učiteľa AJ do konca šk. roka 2012/2013

21.11.2012

ZŠ v Nesluši prijme do zamestnania učiteľa chémie na čiastočný úväzok 6 hodín/2 dni v týždni na zástup za MD do 30.6.2013. Nástup možný od 4.12.2012.
Kontakt: 041/4281124, 0908/933444
zsneslusa@gmail.com 

21.11.2012

ZŠ, V. Javorku 32 v Žiline prijme do zamestnania učiteľku pre primárne vzdelávanie - do 3. ročníka ZŠ na zástup počas MD. Nástup možný ihneď, tel.: 0910 912 122, zsjavorku@zsjavza.edu.sk 

20.11.2012

Učiteľ anglického jazyka na zastupovanie do od 10. 12.2012 do 31.1. 2013 VŠ s aprobáciou anglický jazyk, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215,
038 52 Sučany,043/ 4293 474
0911348411 lbosanska@gbas.sk 

20.11.2012

Učiteľa anglického jazyka na zastupovanie počas materskej dovolenky Škola : SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
Požiadavky na uchádzača :ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ,predmet anglický jazyk (splnenie kvalifikácie),samostatný pedagogický zamestnanec. Pravdepodobný termín nástupu : február 2013
Zoznam požadovaných dokladov : žiadosť o zamestnanie, pracovný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov
Bližšie informácie: Kontakt : 044/5222530, soudlh@soudlh.sk

20.11.2012

ZŠ s MŠ Vasiľov, 029 51 pošta Lokca príjme do pracovného pomeru od 1.12.2012 do 30.6.2013 učiteľa pre primárne vzdelávanie s polovičným úväzkom. Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, prax min 2 roky.
Požadované doklady - žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zasielajte na e-mail: zssmsvasilov@gmail.com  .Ďalšie doklady potrebné pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca budeme požadovať len od vybratého uchádzača.Telefónny kontakt -0908 640 331, 0911 251 158

15.11.2012

ZŠ s MŠ A.F. Kollára Terchová –Ústredie prijme od 1.marca 2013 kvalifikovaného učiteľa matematiky na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Kontakty na riaditeľku školy: 041/5695388, zsmsterchova@gmail.com

15.11.2012

ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín, ponúka 2 pracovné miesta učiteľov ISCED 2, s aprobáciami NEJ - DEJ a SJL - ANJ na zastupovanie počas MD. Termín nástupu: od 01.02. 2013 Požiadavky na uchádzača:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, samostatný pedagogický zamestnanec.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zamestnanie, životopis/europass, doklady o nadobudnutom vzdelaní
Kontakt: 043/586 5983, 5862346 alebo 0908941159, sekretariat@zsjmdk.edu.sk

13.11.2012

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina prijme učiteľa/učiteľku s aprobáciou matematika - fyzika s nástupom od 1.12.2012. Kontakty: szs@zoznam.sk , 041-5683006, 0911-558335

31.10.2012

ZŠ, V. Javorku 32 v Žiline prijme do zamestnania asistentku učiteľa na plný úväzok na zástup počas PN. Nástup možný ihneď, tel.: 0910 912 122, zsjavorku@zsjavza.edu.sk 

29.10.2012

Základná škola s materskou školou Skalité – Kudlov 781, 023 14 Skalité. Pozícia: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie / II. stupeň /, biológia - chémia
Úväzok:100% Dátum nástupu:01.02.2012 pracovný pomer na dobu určitú /zástup za PN/.  Požiadavky: Kvalifikačný predpoklad : vysokoškolské vzdelanie v danom odbore.   Ďalšie predpoklady: prax vítaná, aktívna práca na projekte v rámci OP Vzdelávanie .
Zoznam požadovaných dokladov žiadosť o  zamestnanie, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní   041/4376159, 0915 977 560, skola@zskskalite.edu.sk

25.10.2012

OZNÁMENIE O voľnom pracovnom mieste učiteľka MŠ v Gbeľanoch  [pdf, 150 kb]

22.10.2012

Základná škola v Sučanoch prijme POMOCNÚ KUCHÁRKU na zastupovanie počas PN. Nástup ihneď. Kontakt: ZŠ SNP Sučany, Partizánska 13, 03852 Sučany, tel: 043 4271270, 043 4271275.

   


               

 

www.ksuza.sk