Metodika

Prezentovali široký záber tém na metodickom dni

Liptovské noviny 02/12/2008 škola auditórium

Krajský školský úrad (KŠÚ) v Žiline a Obecný úrad v Kvačanoch pripravili metodický deň pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a odborných a riadiacich pedagogických zamestnancov.

KVAČANY. Metodický deň sa niesol v znamení prezentácie metód a foriem práce v edukačnom procese v základných a materských školách v okrese Liptovský Mikuláš. Záštitu nad ním prevzali prednostka KŠÚ v Žiline Zuzana Akantisová a starosta Kvačian Ladislav Klepáč. V rámci dvoch blokov prezentácií sa predstavilo dvanásť liptovských škôl. Išlo nielen o široký záber tém zo života detí v materských školách a žiakov v základných školách, ale aj o posilňovanie regionálnej výchovy a prezentáciu škôl na verejnosti.

S čím prišli 25. novembra školy do Kvačian? ZŠ s MŠ Pribylina Dopravná výchova, ZŠ s MŠ Svätý Kríž Školská burza, Noc v škole a Deň zdravej výživy, ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča Inovačné metódy na hodinách prírodovedných predmetov, ZŠ Hýbe Sviatok šlabikára (spolupráca rodiny a školy) a Spracovanie prierezovej témy, ZŠ s MŠ Liptovský Ján Environmentálna výchova v krúžkovej činnosti školy, ZŠ Bobrovec Separujte s Hugom, ZŠ s MŠ Liptovská Kokava Čítanie s porozumením, ZŠ s MŠ Važec Medzinárodný projekt Comenius - Socrates, ZŠ Východná Pocta majstrovi, ZŠ Závažná Poruba Náš ujo básnik Milan Rúfus, ZŠ s MŠ Ľubel'a Novodobé tradície školy a ZŠ Kvačany Projekty historického krúžku, Literárna súťaž vidieckych škôl a Deň rodiny. Okrem toho, žiaci ZŠ Bobrovec a ZŠ Kvačany sa predstavili v dramatizácii.

Na prezentáciách liptovských učiteľov sa zúčastnilo päťdesiat škôl a vyše stovky pedagógov či zamestnancov školských úradov z Oravy, Turca, Žiliny aj z ďalších škôl Liptova. Účastníci stretnutia dostali prezentácie na CD, takže sa k metódam liptovských učiteľov môžu kedykoľvek vrátiť. Keďže sa metodický deň uskutočnil v ZŠ Kvačany, opýtali sme sa jej riaditeľky Márie Rypákovej, prečo vznikla táto aktivita. "Takmer všetky vidiecke školy ostali bez školských obvodných úradov a v mnohých obciach nie je ani v záujme starostov vytvoriť takýto úrad. Napriek tomu sa my, riaditelia škôl, stretávame. Konštatovali sme, že nám chýbajú metodické dni. Stretnutie v našej škole bolo pre zúčastnených určite obohatením. Záber tém bol veľmi široký, v budúcnosti sa budeme pravdepodobne užšie špecializovať."

DAGMARA

Minister školstva ocenil pedagógov Žilinského kraja

Rádio VIVA 29/03/2010

Igor Štefuca, moderátor Rádia VIVA: „Minister školstva Ján Mikolaj dnes pri príležitosti Dňa učiteľov s prednostkou Krajského školského úradu v Žiline Zuzanou Akantisovou ocenil 30 pedagógov zo Žilinského kraja. Podľa ministra, učitelia potrebujú morálne aj spoločenské ocenenie.“

Ján Mikolaj, minister školstva: „My sa snažíme vzdať úctu učiteľom. Nie je možné to vzťahovať iba na výšku platov. Preto sme sa vždy snažili im niečo povedať, oceniť ich prácu a povedať im, čo pripravujeme.“

Igor Štefuca, moderátor Rádia VIVA: „Krajský školský úrad v Žiline je zriaďovateľom 40 škôl a školských zariadení, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním detí so zdravotným postihnutím a bilingválnych škôl v kraji.“

Igor Štefuca

Oslávili desaťročnicu s veľvyslancami

Žilinské noviny 21/12/2009

Gymnázium bilingválne v Žiline oslávilo jubilejných desať rokov svojej samostatnej existencie.

ŽILINA. V kinosále Domu odborov v Žiline sa 25. novembra stretli významní hostia, zamestnanci školy a študenti, aby spoločne oslávili desiate výročie vzniku školy, ktorá ponúka možnosť bilingválneho vzdelávania v dvoch jazykových sekciách - francúzskej a španielskej. Osláv sa zúčastnili Jeho Excelencia Alain Cools, veľvyslanec Belgického kráľovstva, Jeho Excelencia José Angel López Jorrin, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva s manželkou, Luis Pardi as Béjar, pridelenec pre vzdelávanie Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave, prednostka KŠÚ v Žiline, primátor mesta Žilina, zástupcovia Krajského školského úradu v Žiline, riaditelia gymnázií Žilinského kraja, rodičia študentov, bývalí zamestnanci.

V príhovoroch hostí zazneli slová chvály a vyjadrenie nádejí pre budúcnosť nášho vzdelávania. Veľvyslanci vysoko ocenili šance mladých talentovaných ľudí naučiť sa francúzsky a španielsky jazyk na vysokej úrovni a vyzdvihli ich schopnosť zapojiť sa do všetkých aktivít Európskej únie, a najmä pripravenosť pochopiť cez znalosť jazyka inú kultúru a viesť kultúrny dialóg bez obáv z neporozumenia a inakosti. Riaditeľka školy Gabriela Vanková v úvodnom prejave zhrnula históriu školy a poďakovala sa všetkým, ktorí majú zásluhy na jej úspešnom fungovaní.

Bohatý program

Že nejde len o prázdne slová, následne predviedli samotní študenti svojím programom. V divadelnom predstavení Qui, maman zaznela brilantná francúzština a v spojení s moderným dramatickým konceptom predstavovala kultúrny zážitok. Hra žala úspechy aj na medzinárodnom festivale divadiel vo francúzskom jazyku v Maďarsku.

Po krátkej recepcii program pokračoval predstavením školskej divadelnej skupiny v španielskom jazyku Una historia de amor diferente. Po modernej psychologickej dráme „Francúzov" prítomných osviežil komicky ladený príbeh lásky, pretkávaný temperamentným latinským tancom, spevom, hudbou či ohňovou show. Záver trojjazyčného programu okorenilo vystúpenie skupiny študentov na motívy Štepkovho Jánošíka, tentoraz v slovenčine. Po záverečných slovách, spoločných fotografiách a pri doznievaní dojmov pokračovali rozhovory na recepcii. Výročie oslávili prezentáciou dosiahnutých výsledkov a pocitom záväzku, že ani v ďalšej desaťočnici nepoľavia zo svojej snahy a každý deň prinesie nové a nové úspechy.

IVANA HORECKÁ

Pre základných a stredných škôl na celom Slovensku sa začal nový školský rok

Rádio Regina 02/09/2010

Branislav Heldes, moderátor: „Dva mesiace prázdnin s školákom dnešným ránom skončili. Pre 768 000 žiakov základných a stredných škôl po celom Slovensku sa tak začal nový školský rok. Prvý deň v škole sa zaobišiel bez väčších komplikácií, neotvorili sa ale všetky školy. Niektoré zostali zatvorené pre povodne, alebo rekonštrukčné práce. Viac povedia naši regionálni spravodajcovia.“

Petra Jakubčiaková Hladká, spravodajkyňa SRo, Košice: „V Košickom kraji nastúpia do škôl neskôr žiaci 15-tich základných škôl. Väčšina z nich začne vyučovanie 6. septembra, no žiaci niektorých z nich si užijú prázdniny až o 10 dní dlhšie.“

Jozef Vók, prednosta Krajského školského úradu v Košiciach: „Z hľadiska pedagogického nie je žiaden problém za jedno klasifikačné obdobie vykompenzovať tie nahradené dni.“

Petra Jakubčiaková Hladká, spravodajkyňa SRo, Košice: „Školy v Prešovskom kraji podali podľa Bibiany Šabekovej z tamojšieho krajského školského úradu 14 žiadostí o posunutie začiatku školského roka.“

Bibiana Šabeková, Krajský školský úrad Prešov: „Všetky školy žiadajú poskytnutie voľna z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré boli riadne plánované, no nestihli sa ukončiť do konca prázdnin. Žiadna škola nepožiadala o poskytnutie voľna z dôvodu povodní.“

Marek Pivoluska, spravodajca SRo, Banská Bystrica: „Na strednom Slovensku dnes nezačalo vyučovať iba niekoľko škôl. Napriek tomu, že v Žilinskom kraji bolo počas nedávnych povodní vytopených viacero školských budov, všetky sa dali do poriadku a dnes sa v nich môže vyučovať.“

Zuzana Akantisová, prednostka Krajského školského úradu Žilina: „Z dôvodu nepriaznivého počasia sa nepodarilo dokončiť práce do konca letných prázdnin.“

Marek Pivoluska, spravodajca SRo, Banská Bystrica: „V Banskobystrickom kraji otvoria školský rok neskoršie v ôsmich školách. Z toho dve základné školy musia ešte odstrániť následky po povodniach, či krupobití.“

Ctibor Michalka, spravodajca SRo, Trenčín: „V meste opravujú tri základné školy, na dvoch z nich si žiaci predĺžia prázdniny. Až 13. septembra začne vyučovanie na Veľkomoravskej v Zámostí.“

Jozef Vakoš, riaditeľ ZŠ na Veľkomoravskej ulici v Zámostí: „Harmonogram síce po stavebnej stránke je dodržaný, ale ešte čistiace práce budú musieť dobehnúť.“

Ctibor Michalka, spravodajca SRo, Trenčín: „Deti tak dnes prišli iba na slávnostný začiatok školského roka. Kvôli rekonštrukciu začnú neskôr aj na Hodžovej na Sihoti a to 8. septembra.“

Marián Kukelka, spravodajca SRo, Bratislava: „Riaditelia začiatok školského roka posunuli aj v dvoch školách v Holíči a na štyroch základných školách v bratislavskom Ružinove, kde sa ešte vymieňajú okná. Predĺžené prázdniny si užívajú aj žiaci Gymnázia na Grősslingovej ulici, kde sa dokončuje komplexná rekonštrukcia budovy. Už tradičným sa v Bratislave stal projekt mestskej polície na viac ako 20 priechodoch pre chodcov pred základnými školami. Podľa náčelníčky mestskej polície Zuzany Zajacovej sú pri ceste dvaja policajti, ktorí dohliadajú na bezpečnosť školákov.“

Zuzana Zajacová, náčelníčka Mestskej polície Bratislava: „Ak zistia, že určitá skupinka prechádza cez priechod cez chodcov, tak zastavia motorové vozidlá červeným terčíkom.“

Marián Kukelka, spravodajca SRo, Bratislava: „Policajti dohliadnu aj na bezpečný odchod detí zo školy.“

Žurnál Rádia Regina