Štatistika

Vyhodnotenie 31. ročníka celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti

Liptovský Hrádok 25/05/2009
Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok Papiere rôznofarebné

Celoštátna prehliadka sa uskutočnila tento rok na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku v termíne podľa organizačno-technických pokynov na príslušný školský rok 28. apríla - 1. mája 2009, pod záštitou Ministra školstva SR.

Túto prehliadku výrazne podporili svojou osobnou prítomnosťou na slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutočnilo v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku: zástupca Ministerstva školstva Slovenskej republiky generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Peter Juráš, prednostka Krajského školského úradu v Žiline Zuzana Akantisová, riaditeľka Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja Dana Weichselgärtner, zástupcovia ŠIOV, OZ PŠaV, zástupcovia ÚK SOČ, hostia z Českej republiky a ďalší čestní hostia.

Výsledky odborných prác v písomnej podobe boli v zmysle kritérií súťaže obhajované ústne pred trojčlennou odbornou hodnotiacou komisiou zostavenou paritne a podľa príslušnej odbornosti.

Komisia určovala poradie 5 najlepších zo 16 súťažiacich, ktorým vecné ocenenia a diplom zabezpečoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, prednostka Krajského školského úradu v Žiline a Žilinský samosprávny kraj. Okrem toho súťažiaci získali zvláštne ceny od sponzorov a možnosť účasti na medzinárodných súťažiach a prezentáciách.

Stredoškolská odborná činnosť je atraktívna súťaž, má už svoju tradíciu. Výsledky sú preukázateľné a hodnotené pozitívne nielen žiakmi, pre ktorých má vysoký motivačný charakter (z pohľadu ďalších možných prezentácií v zahraničí, ale aj možností určitého prihliadania pri prijímaní na vybrané VŠ), učiteľmi, rodičmi, ale aj metodikmi, oponentmi, zástupcami vedeckých ústavov, vysokých škôl, odborníkmi z praxe, členmi komisií, pedagógmi stredných škôl.

Podľa údajov z 8 krajov Slovenskej republiky sa v tomto školskom roku zapojilo do súťaže 6172 žiakov stredných škôl (gymnáziá, SOŠ, SPŠ, OA, SUŠ) s 4743 odbornými prácami z 337 stredných škôl.

V porovnaní s minulým rokom je to o 657 žiakov menej, o 641 prác menej a o 23 stredných škôl menej zapojených do súťaže.

V celoštátnej prehliadke súťažilo 272 účastníkov z 8 krajov SR. Každý kraj bol zastúpený 34 žiakmi (2 súťažiaci za kraj v 17 súťažných odboroch). Písomná časť odborných prác bola oproti minulému roku na vyššej úrovni. Obhajoby boli kultivované, časovo dobre zvládnuté, súťažiaci mali lepšie vyjadrovacie schopnosti, vystupovanie bolo na vysokej spoločenskej úrovni s využitím viacerých prezentačných pomôcok - dataprojektory, video, postery, počítače. Súťažiaci vložili do obhajob a vypracovania vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. K témam boli podnetné diskusie, vzájomne kladené otázky, záujem o prácu spolužiakov, dobrá atmosféra.

V niektorých odboroch bol výber tém širokospektrálny, reagujúci na horúce stránky našej spoločnosti s aktuálnym a tvorivým prístupom. Súťaž ukázala, že žiaci sledujú trendy vývoja techniky, využívajú multimediálnu techniku.

Ing. Milan Daniš, riaditeľ školy SOŠ E Liptovský Hrádok

Možnosť štúdia aj pre ľudí so zdravotnými problémami

Kysucké noviny 22/01/2008

STREDNÉ ODBORNÉ učilište pre telesne postihnutú mládež (SOU TPM) v Žiline patrí k nie veľkému počtu škôl v rámci Slovenska, ktoré poskytujú vzdelávanie ľuďom so zdravotnými problémami.

V roku 2008 oslavuje 10. výročie od jeho založenia. Zdravotne postihnutí ľudia potrebujú pri príprave na povolanie väčšiu pomoc a individuálny prístup. SOU TPM patrí do kategórie špeciálnych škôl, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy SR. Zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Žiline.

Možnosť aj pre rudí so zdravotným postihnutím

História školy začína v SOU služieb Žilina, v ktorom sa spájalo teoretické a praktické vyučovanie žiakov. V roku 1991 dochádza k osamostatneniu celej časti praktického vyučovania. K prvému júlu 1998 zriadil KÚ v Žiline Stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež, ktoré sídli v budove na Fatranskej ulici v Žiline.

Jeho zriadením sa otvorili možnosti štúdia pre občanov so zdravotnými problémami nielen zo Žilinského kraja, ale z celého Slovenska. Môžu sa tu pripravovať na povolanie nielen absolventi základných škôl, ale všetci občania so zdravotným postihnutím do 40. roku života, ktorí úspešne ukončili ZŠ. Od roku 2004 škola poskytuje odborné vzdelávanie aj pre ľudí s mentálnym postihnutím. Organizačnou zložkou SOU TPM je Odborné učilište, ktoré bolo zriadené Krajským školským úradom i. 9. 2004 pre žiakov, ktorí ukončili špeciálnu školu (bývalú osobitnú alebo pomocnú).

Pripravuje žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím v odboroch cukrárenská výroba, výroba remenárskeho tovaru, čalúnenie nábytku, obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru a opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Škola ponúka internátne ubytovanie pre imobilných žiakov vo vlastnom internáte, ďalej návštevy družobných škôl v Poľsku i Nemecku, tiež rozvíjanie záujmových činností v rámci ovládania práce s PC a internetom.

Úspechy školy sú predovšetkým zásluhou celých kolektívov

Škola sa tradične aktívne zapája do rôznych súťaží, v ktorých dosahuje často výborné výsledky. Sú to nielen krajské ale i celoslovenské a medzinárodné súťaže: Abilympiáda 2007 - Japonsko (2 žiaci)

Atletika mostom 2007 - Bratislava (2 prvé a 2 druhé miesta) Celoslovenská súťaž v cukrárenskej výrobe (2 miesto) Istropolitana Indoor 2007 (4 prvé miesta, 1 druhé miesto) Súťaž školských časopisov (1 miesto)

Redakcia