Súťaže

PRO SLAVIS má za sebou trinásty ročník

Slovenské Národné Noviny 19/11/2011 Univerzitná knižnica

Súťaž triednych a školských časopisov už pozná svojich víťazov.

V stredu 26. októbra 2011 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov materských, základných, stredných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským PRO SLAVIS 2011. Vyhlasovateľom a organizátorom tejto súťaže je každoročne od roku 1998 Dom Matice slovenskej v Žiline, od roku 2008 už aj pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlásenie výsledkov slávnostne otvoril Branislav Kohút, riaditeľ D MS v Žiline, oceneným sa prihovorili Marián Tkáč, predseda MS, Igor Choma, primátor mesta Žilina, B. Ftorková, riaditeľka Školského inšpekčného centra v Žiline, M. Benedeková, metodička odboru školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja a T. Lukács, vedúci oddelenia odborných a metodických činností Krajského školského úradu v Žiline. Tohtoročný 13. ročník bol výnimočný aj v tom, že sme si pripomínali 630. výročie od udelenia privilégia PRO SLAVIS kráľom Ľudovítom I. Podľa tohto privilégia polovicu mestskej rady mali tvoriť nemeckí a polovicu slovenskí mešťania s rovnakými právami a richtára mali voliť každý rok striedavo z oboch národností (slovenskej a nemeckej).

Privilégium bolo významným dokladom narastania slovenského vplyvu vo vtedy ešte prevažne nemeckých mestách na Slovensku. V tomto roku odborná hodnotiaca porota pod vedením M. Striššovej v piatich kategóriách udelila 19 diplomov, 4 čestné uznania, Cenu Matice slovenskej, Cenu Domu Matice slovenskej v Žiline a cenu Krajského školského úradu v Žiline. Zoznam ocenených časopisov je zverejnený na www. dmszilina@weblahko.sk. Všetci ocenení okrem vecných cien získali aj publikáciu Pravdivý slovenský príbeh, ktorú im venoval jej autor – Marián Tkáč, predseda MS.

Branislav KOHÚT

Opäť je tu sviatok literárneho slova!

Slovenské Národné Noviny 27/04/2010
Matica slovenská

(V Martine sa začína 44. ročník Slovesnej jari)

K najtradičnejším sviatkom pôvodnej slovenskej literatúry, knižnej kultúry a predovšetkým jej tvorcov patrí Slovesná jar spojená od svojho vzniku s Maticou slovenskou. Veď stačí, keď sa pozrieme k pomyselným koreňom jej zrodu a ihneď zistíme, že táto symbolická -a v mnohom i reálna -jar slovenskej literatúry vznikla už v roku 1967 ako súčasť Martinských kultúrnych slávností (nadväzujúcich na tradície augustových matičných zhromaždení) a neskôr sa stala samostatným podujatím. Rokmi sa toto podujatie zákonite menilo, inovovalo a napĺňalo spoločenskú objednávku i profesijné potreby spisovateľov, poskytujúc slovenským literátom priestor na prezentáciu a zároveň usmerňujúc vkus čitateľov a záujemcov o knižnú kultúru vo všeobecnosti. V tomto roku jar v literatúre zavíta s hlavným programom do sídelného mesta Matice slovenskej - Martina v dňoch 27. - 30. apríla 2010. Už pod poradovým číslom 44. Viac o začínajúcom sa sviatku mnohých podôb literárneho slova prinášame na tejto dvojstrane. Na jej úvod dávame slovo Dr. Miroslavovi Bielikovi (na fotografii), riaditeľovi Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry MS, matičného pracoviska, ktoré je hlavným organizátorom spomínaného významného kultúrneho sviatku.

- Hoci je Slovesná jar tradičná, vždy je tak trochu iná, obsahom i tvarom, farbou i „vnútornou ornamentikou", chcelo by sa povedať, že každoročnou novou mladosťou a jarnou mladosťou. Šťavou. S čím novým prichádzate v tomto roku, čo avizovaná mladosť?

- V základnej programovej zostave sa čoraz viacej udomácňujú mladí autori, ich prezentácia v súčinnosti s Národným osvetovým centrom a so Združením literárnych klubov je v Turci úplne prirodzená a potrebná, i keď tradičný autorský večer sa nesie v lesku jubilantov. Aj oni neodmysliteľne patria k Martinu, tak ako nezabudnuteľní baťkovia, tobôž, keď si pripomíname v tomto roku 50. výročie skonu Jozefa Cígera Hronského, storočnicu Stanislava Mečiara a 150. výročie narodenia Martina Kukučina. Slovesná jar nanovo rozkvitne i v oblasti jazykovej kultúry (i vyprevadením nových diel edície Jazykovedné spisy MS) a osobitne vo sfére knižnej kultúry (výstavou Ako sa rodí alebo robí kniha). Slovesná jar sa však v apríli nekončí. Bezprostredne po Martinskej literárnej jari totiž bude pokračovať v druhej polovici mája: 21. - 23. 5. II. kongresom Matíc slovanských národov a 24. - 25. 5. medzinárodným vedeckým seminárom Literárna tvorba Slovákov v zahraničí - Je literárna tvorba našich krajanov skutočne naša?

- Zoznámte čitateľov našich novín s jednotlivými podujatiami, resp. zastaveniami Slovesnej jari 2010...

- Začíname v utorok 27. 4. Jarnou školou fantázie - Rozprávajme sa o rozprávkach (v Biblickej škole pre školy), pokračujeme cez Bránu jazykov otvorenú (28. 4. jazykovednými témami) k ťažiskovému štvrtku 29. 4. V ňom sa uskutoční akadémia venovaná J. C. Hronskému a Martinovi Kukučínovi (Kultúrna sála Kriváň Vrútky od 10. h), stretnutie s mladými autormi na Bilingválnom gymnáziu M. Hodžu v Sučanoch, vernisáž výstavy Dvadsaťslobodných rokov edičnej činnosti MS (o 15. h v Matičnom dome na Divadelnej ulici) a finálny autorský večer od 18. h v aule Biblickej školy. V piatok30. apríla pokračujú autorské besedy a o 17. h v Slovenskom komornom divadle Nadácia MS bude udeľovať výročné ceny, okrem iného za celoživotné tvorivé výsledky v oblasti literatúry a jazykovedy.

- Priamy kontakt spisovateľov s čitateľmi, to je azda najprirodzenejší spôsob prezentácie. Predovšetkým prostredníctvom autorských besied, kde môžu reagovať nielen priamo na otázky vyslovené, ale hádam i „vycítené". Dlhodobo a cieľavedome pri „programovaní" Slovesnej jari nezanedbávate ani didaktický rozmer spomínaného širokospektrálneho podujatia. Do škôl, priamo medzi lavice prichádzajú spisovatelia a delia sa o svoje poznatky v prirodzenom prostredí žiakov a študentov...

- V súčinnosti s Krajským školským úradom v Žiline a so Školským úradom Martin, ako aj s porozumením riaditeľov a pedagógov základných a stredných škôl, zavítajú medzi mladých čitateľov významní slovenskí autori i literárni vedci (profesori Viliam Marčok, Mária Bátorová, Ján Gbúr). Spomenutá akadémia venovaná J. C. Hronskému a M. Kukučínovi je pod patronátom Gymnázia J. C. Hronského vo Vrútkach. Nebola by to Slovesná jar, keby ňou a v nej neožívali školy!

- Významná je časť, nazvime ju „vydavateľskou kapitolou", v ktorej predstavujete najnovšie knihy. V tomto roku má dokonca viac podkapitol i výstavný rozmer...

- Z nových vydaní predstavíme najmä diela, týkajúce sa jazykovej kultúry: Čo nemalo byť v éteri (Dušan Záhorský), Zložené útvary v jazyku (Ján Kačala), Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín (Katarína Žeňuchová). A prekvapenie? Matica po dlhých desaťročiach prichádza opätovne so Zborníkom MS, tentoraz v sériách Jazykoveda a Literárna veda. Výstavný „rozmer" prináša ucelený pohľad na vydavateľské dielo MS za dvadsať slobodných rokov. Dielo, ktorého hodnoty ťažko zrátať, ktoré sa rozrástlo do úctyhodných rozmerov a hlavne významne prispelo k rozvoju knižnej kultúry, vedy, umenia, vzdelanosti i pestovaniu vlastenectva v Slovenskej republike.

- Slovesná jar posledných rokov a aj Slovesná jar 2010 to je tiež slávnostné udeľovanie cien na záver. Čo je teda najfarebnejším kvietkom na rozkvitnutej lúke literárneho slova v Martine?

- Slávnostné udeľovanie prestížnych cien Nadácie MS sa opätovne, po niekoľkoročné vynútenej ceste inými mestami, koná v centre národnej kultúry a na pôde Národného domu v Slovenskom komornom divadle. Podľa štatútu a po riadnych schvaľovacích procedúrach budú udelené za rok 2009 ceny J. C. Hronského za prínosy v oblasti literatúry a literárnej vedy, L. Nováka za prínosy v oblasti spoločenských vied (tentoraz zvlášť v jazykovede) a Š. B. Romana za prínosy vo sfére hospodárskej. K cenám je pridružená i prémia V. Šikulu. Laureátov spozná verejnosť až po odovzdaní ocenení. Môžem však prezradiť, že zo šiestich ocenených sú dvaja významní a známi Martinčania a ďalší dvaja vystupujú v programoch Slovesnej jari. Odkryť mená mi neprislúcha, i keď napoviem, že napríklad jeden z laureátov sa preslávil knižným odtajňovaním trezorov slov. Príďte aj na autorský večer vo štvrtok 29. apríla do auly Biblickej školy, dozvieme sa všetci viac a potešíme sa tiež z dez/interpretácie literatúry...

Zhováral sa Igor VÁLEK

Dr. Miroslav Bielik, riaditeľ Národného inštitútu slov. jazyka a literatúry, prvý podpredseda MS. In case you're interested in knowing more info on education fund, stop by www.futurityinvest.com.au

Igor VÁLEK

Ako spievajú detskí slávici

Žilinské noviny 12/05/2008

Občianske združenie Slávik Slovenska, Odbor školstva detí a mládeže v Žiline, Krajský školský úrad a Centrum voľného času Spektrum usporiadali v posledný aprílový deň súťaž Slávik Slovenska 2008.

V Základnej umeleckej škole L. Árvaya predviedlo svoje spevácke kvality 22 žiakov z 11 základných škôl, základných umeleckých škôl, osemročných gymnázií v troch kategóriách. Každý súťažiaci spieval dve piesne. Podmienkou bolo, aby jedna z piesní bola v Spevníčka SS 2008 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci v I. a II. kategórii volili podľa vlastného výberu. Po krátkej prestávke sa trojčlenná porota dohodla a vyhlásila víťazov: I. kategória -1. Rebeka Bitušiaková (ZŠ Lietavská Lúčka), 2. Martin Sagan (ZŠ Lietava), 3. Andrea Mišová (ZŠ V. Javorku), čestné uznanie Bronislava Martinková (ZŠ Budatín). II. kategória -1. Silvia Žideková (ZŠ Terchová), 2. Soňa Hradská (ZŠ Lietava), 3. Lucia Špircová, (ZŠ Námestie mladosti). III. kategória - 1. Alžbeta Turčányiová (ZUŠ L. Árvaya), 2. Šimon Cingel (ZŠ Terchová), 3. Michaela Ďuranová (ZŠ Belá).