Upozornenie

Vážení návštevníci,

v zmysle zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k 01.01.2013 k zrušeniu Krajského školského úradu v Žiline. Pôsobnosť KŠÚ ustanovená osobitnými predpismi prevzal Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina.

Stránka KSUZA.sk je neoficiálnou stránkou, neposkytuje poradenstvo ani konzultácie a slúži len na informatívne účely.

Riadiť sa informáciami obsiahnutými na stránkach KSUZA.sk je na vlastné riziko a prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za prípadné škody ktoré z nich môžu vyplynúť.